ติดตามสมาคมช่องทางอื่นได้ที่

  TEL. 02-971-9727
  FAX. 02-552-1606
  Email : pikarnpanya@gmail.com

Organizational%20structure1.png

 
คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล 
 นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทาง
 สติปัญญาแห่งประเทศไทย (คนปัจจุบัน)

 กิจกรรมสมาคม

 

ติดต่อรับข่าวสาร  

  อีเมล์ของท่าน :

 

พันธ์มิตรของเรา 

 
 

 

 
 สถิติวันนี้ 35 คน
 สถิติเมื่อวาน 36 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
632 คน
15317 คน
171904 คน
เริ่มเมื่อ 2011-02-17
 ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ(History)

 

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518

                    โดยนายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร แพทย์โรงพยาบาลปัญญาอ่อน (สถาบันราชานุกูลในปัจจุบัน)ได้รวมกลุ่มผู้ปกครอง และบุคลากรวิชาชีพของสถาบันได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมขึ้นเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2518 โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อน" ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2519 โดยมี นายประเสริฐ สกลธนารักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของคนพิการทางสติปัญญาเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยคนแรก และมี นายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร เป็นเลขาธิการ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2519 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้เข้าเป็นสมาชิกของ "สมาคมคนพิการทางปัญญานานาชาติ" International League of societies for Persons with Mental Handicap (ILSMH) ซึ่งปัจจุบันคือองค์กร Inclusion Internation (I.I.) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ณ. กรุงลอนดอนประเทศสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ.2526 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เข้าร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (สพทท) วันที่ 14 ตุลาคม 2531 สมาชิกสมาคมได้ขอเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น "สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย" (สปท) ใช้ชื่อภาษา อังกฤว่าAssociation for TheRetarded of Thailand เนื่องจากสมาชิกเห็นว่าชื่อเดิมมีความหมายจำกัดเฉพาะผู้ปกครองเท่านั้นซึ่งตามความจริงแล้ว ทุกคนในสังคมมีส่วนในการส่งเสริมคนพิการทางสติปัญญา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกจึงมีการลงมติเปลี่ยนชื่อเป็น"สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย (สปท) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าAssociation for Persons with Intellectual Disability of Thailand (APIDTH) ต่อมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมสเตชั่น วัน จ.สระแก้ว สมาชิกชมรมเครือข่ายได้ลงมติขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อ “สคปท.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Association for Parents of Person with Intelligences Disability of Thailand” อักษรย่อ “APID” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อชมรมเครือข่ายและเปลี่ยน LOGO ใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกบัวบาน

 วิสัยทัศน์
 
                    เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก ครอบครัว ชุมชน เพื่อการนำสู่การสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน  เข้าถึงสิทธิทุกด้านและสามารถเพิ่มบุคคลากรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 พันธกิจ
 
 • การสนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับเด็กพิการและครอบครัว รวมทั้งให้กำลังใจต่อกันในการจัดตั้งชมรม
 • การเสริมสร้างเครื่องข่าย ผู้ปกครองให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนด้วยการจัดการความรู้
 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลากร และสร้างบุคคลากรเฉพาะทางด้านความพิการทางสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
  วัตถุประสงค์ (Objectives)
 
 1. ให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการทางสติปัญญา
 2. ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพอิสระ
 3. ส่งเสริมให้เด็กพิการทางสติปัญญามีโอกาสได้รับศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป
 4. ให้ความรู้ด้านการแพทย์แก่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาในการฟื้นฟูและพัฒนาการคนพิการอย่างถูกวิธี
 5. ส่งเสริมให้สังคมเข้าใจ  ยอมรับ  และให้โอกาสคนพิการทางสติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน
 6. ส่งเสริมให้ผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาที่อยู่ในชุมชนรวมกลุ่มกันตั้งองค์กรคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 7. ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือชมรมเครือข่ายในการร่วมมือกัน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา
 8. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการทางสติปัญญา
 9. เป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

Copyright (c) 2006 by Pikarnpanya


สมาคมผู้ปกครองทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 

49/6 ซ.รามอินทรา 8 ถ.รามอินทรา กม. 4 แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กทม10220 

โทรศัพท์ 02-971-9727   โทรสาร 02-552-1606    Email: pikarnpanya@gmail.com